• Zwroty i reklamacje

Reklamacje proszę zgłaszać drogą mailową. Wszystkie uwagi będą brane pod uwagę a spory możliwie rozpatrywane polubownie. 
Reklamacji nie podlegają detale widoczne na zdjęciach. Produkty ręcznie wykonane różnią się od tych dostępnych w sieciówkach i ich nieidealność może być przez niektórych rozpatrywana jako uszczerbek. Dlatego proszę dokładnie oglądać zdjęcia przed podjęciem decyzji o zakupie :)

Na reklamację masz 7 dni od momentu otrzymania zamówienia. Jeśli problem wynika z uszkodzenia podczas dostawy, wykonaj zdjęcia uszkodzeń przedmiotu i paczki, abym mogła zgłosić szkodę u firmy dostawczej.

REKLAMACJE
1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu.
2. Klient może zgłosić reklamację do Robi się! Weronika Podstawka-Bosek z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
  • mailowo - na adres : sklep@robisie.eu ;
  • pisemnie - na adres: ul. Bieszczadzka 46, 20-722 Lublin
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta bądź korespondencyjny, na który Robi się! Weronika Podstawka-Bosek ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją.
4. Robi się! Weronika Podstawka-Bosek zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji.
5. Robi się! Weronika Podstawka-Bosek rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni, Robi się! Weronika Podstawka-Bosek zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. W takim przypadku Robi się! Weronika Podstawka-Bosek poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem terminu 14 dniowego, podając przyczynę opóźnienia